1 && $p_kw{2}<5)&&$p_kw{1}!=1) $ka=${$t_tmp}[2]; else $ka=${$t_tmp}[1]; $kw_slow.=$kw_w_s.' '.$ka.' '; } } if($kw_slow==" złotych"){ $kw_slow="0 złotych"; } $text = $kw_slow.' '.$tmp[1].'/100 gr.'; return $text; } function odmiana($odmiany, $int){ // $odmiany = Array('jeden','dwa','pięć') $txt = $odmiany[2]; if ($int == 1) $txt = $odmiany[0]; $jednosci = (int) substr($int,-1); $reszta = $int % 100; if (($jednosci > 1 && $jednosci < 5) &! ($reszta > 10 && $reszta < 20)) $txt = $odmiany[1]; return $txt; } function liczba($int){ // odmiana dla liczb < 1000 global $slowa; $wynik = ''; $j = abs((int) $int); if ($j == 0) return $slowa[1][0]; $jednosci = $j % 10; $dziesiatki = ($j % 100 - $jednosci) / 10; $setki = ($j - $dziesiatki*10 - $jednosci) / 100; if ($setki > 0) $wynik .= $slowa[4][$setki-1].' '; if ($dziesiatki > 0) if ($dziesiatki == 1) $wynik .= $slowa[2][$jednosci].' '; else $wynik .= $slowa[3][$dziesiatki-1].' '; if ($jednosci > 0 && $dziesiatki != 1) $wynik .= $slowa[1][$jednosci].' '; return $wynik; } function slownie($int){ global $slowa; $in = preg_replace('/[^-\d]+/','',$int); $out = ''; if ($in{0} == '-'){ $in = substr($in, 1); $out = $slowa[0].' '; } $txt = str_split(strrev($in), 3); if ($in == 0) $out = $slowa[1][0].' '; for ($i = count($txt) - 1; $i >= 0; $i--){ $liczba = (int) strrev($txt[$i]); if ($liczba > 0) if ($i == 0) $out .= liczba($liczba).' '; else $out .= ($liczba > 1 ? liczba($liczba).' ' : '') .odmiana( $slowa[4 + $i], $liczba).' '; } return trim($out); } ?> Kalkulator odsetek - Polska Grupa Prawna


Wybierz:

Kwota należności:
Typ odsetek:
Termin płatności:Wpłata:


'; } }else{?>
Podaj kwote zobowiązania, rodzaj należnych odsetek i termin płatności, a następnie wprowadź kwoty zapłacone przez dłużnika i daty otrzymania tych wpłat.","",$_POST['res_pdf']); $body=str_replace("","",$body); $body=str_replace("","

",$body); $body=str_replace("class='table table-bordered'", " style='border-collapse: collapse;border:1px solid #787878;'",$body); // Write some HTML code: //$mpdf->Image('bg_l.jpg',130,10,2310,297,'jpg','',true, false); $pdf="

Rozliczenie wpłat

"; if(!empty($_POST['title'])){ $pdf.=""; $pdf.=""; $pdf.="
Tytuł zobowiązania:
".$_POST['title']."
"; } if(!empty($_POST['wierzyciel']) && !empty($_POST['dluznik'])){ $pdf.=""; $pdf.=""; $pdf.=""; $pdf.="
Wierzyciel:
".nl2br($_POST['wierzyciel'])."
Dłużnik:
".nl2br($_POST['dluznik'])."
"; }else{ if(!empty($_POST['wierzyciel'])){ $pdf.=""; $pdf.=""; $pdf.="
Wierzyciel:
".nl2br($_POST['wierzyciel'])."
"; } if(!empty($_POST['dluznik'])){ $pdf.=""; $pdf.=""; $pdf.="
Dłużnik:
".nl2br($_POST['dluznik'])."
"; } } $pdf.=""; $pdf.=""; $pdf.=""; $pdf.=""; $pdf.="
Kwota zobowiązania:
".nl2br($_POST['kwota_pdf'])." PLN
Termin wymagalności:
".nl2br($_POST['od_pdf'])."
Rodzaj odsetek:
"; switch($_POST['typ_pdf']){ case 'ustawowe' : $pdf.="Ustawowe"; break; case 'ustawowe_ZO' : $pdf.="Ustawowe za opóźnienie"; break; case 'ustawowe_ZOM' : $pdf.="Umowne maksymalne za opóźnienie"; break; case 'ustawowe_TH' : $pdf.="Ustawowe - transakcje handlowe"; break; case 'lombardowe' : $pdf.="Umowne wysokości czterokrotności stopy lombardowe NBP rocznie"; break; } $pdf.="
"; $pdf=$pdf.$body."Kalkulator odsetkowy - www.enakaz.pl/kalkulator/ | Wygenerowany: ".date("d/m/Y H:i:s",time())."
"; $mpdf->WriteHTML($pdf); $t=time(); // Output a PDF file directly to the browser $a=$mpdf->Output("files/rozliczenie_".$t.".pdf","F"); echo"
Twoje rozliczenie zostało wygenerowanie, możesz je teraz pobrać

POBIERZ PDF lub OTWÓRZ"; echo"


Wyślij na adres mailowy:

"; } if(!empty($_POST['senem'])){ require_once("../vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php"); echo"
Rozliczenie zostało wyłane
"; $mail = new PHPMailer(); $tresc = ' Witamy,
W załączniku znajduje się wygenerowane rozliczenie ['.$_POST['t'].']
Pozdrawiamy,
Zespół eNakaz.pl
'; $body=$tresc; $body = eregi_replace("[\]",'',$body); $mail->SetFrom('kontakt@enakaz.pl', 'enakaz.pl'); $mail->AddReplyTo('kontakt@enakaz.pl', 'enakaz.pl'); $mail->Subject = "Rozliczenie - Kalkulator odsetkowy [".$_POST['t']."]"; $mail->CharSet = "UTF-8"; $mail->AltBody = "Otwórz tą wiadomość aplikacją obsługującą wiadomości HTML"; $mail->MsgHTML($body); $mail->AddAddress($_POST['em'], ""); // $mail->AddAddress("knt.mateusz@gmail.com", $userdata['imie']); //$mail->AddAddress($t["email"], $t["imie"]); $mail->AddAttachment("files/".$_POST['p']); if(!$mail->Send()) { echo "Błąd (" . str_replace("@", "@", $t["email"]) . ') ' . $mail->ErrorInfo . '
'; } // Czyszczenie adresu i załączników do kolejnego kroku pętli $mail->ClearAddresses(); } if(!empty($_POST['send'])){ $a=array(); // ^#:TG*A)) $b=array(); if(isset($_POST['wp'])){ $a=$_POST['wp'];} if(isset($_POST['kiedy'])){ $b=$_POST['kiedy'];} $res=policz_odsetki($_POST['kwota'],$_POST['od'],$_POST['typ'],$a,$b); echo "
".$res; echo"
Chcesz pobrać lub wydrukować wynik obliczeń w formie PDF?
"; } ?>
Zobacz: