Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku do porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE–88, zwane potocznie „RODO”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, pragniemy Państwu podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria adwokacka Maciej Domański, ul. Wernera 5 lok. 17, 26-600 Radom, NIP: 9482444124, REGON: 142807066, adres elektroniczny elektronicznej: kontakt@enakaz.pl dalej zwaną „Spółka”.

 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się pisząc na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: kontakt@enakaz.pl w tytule wiadomość należy wpisać :„ochrona danych osobowych” .

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę na podstawie :

 • realizacji umowy o świadczenie usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • wypełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

 • marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);

 • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę;

 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Spółkę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

 • dochodzenia roszczeń Spółki, klientów oraz partnerów Spółki;

 • archiwizacji dokumentów przez okres wymagany prawem;

 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski i zapytania;

 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce.

 

5. Spółka może przetwarza

Państwa dane osobowe, między innymi takie jak:

 • imię;

 • nazwisko;

 • numer telefonu;

 • adres zamieszkania;

 • adres zameldowania

 • numer rachunku bankowego;

 • numer NIP;

 • Numer PESEL;

 • Numer IP;

 

6. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są wszyscy użytkownicy i odwiedzający i korzystający z portalów należących do Spółki, jeśli ma to uzasadnienie w zakresie wykonania zawartej umowy (świadczenia usługi).

 

7. Spółka może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu spółek;

 • podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;

 • kancelariom prawnym i profesjonalnym pełnomocnikom, którym Spółka zleciłby np. prowadzenie postępowania sądowego;

 • kancelariom komorniczym i komornikom sądowym, którym Spółka lub procesor za zgodą Spółki zleciłby prowadzenie postępowania egzekucyjnego;

 • usługodawcom w zakresie księgowości, telekomunikacji, hostingu, usług pocztowych i kurierskich;

 • sądom powszechnym;

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

8. Spółka co do zasady nie przekazuje Państwa danych osobowych państwom trzecim. Przekazanie Państwa danych osobowych państwom trzecim (w tym z poza obszaru EOG) może jednak nastąpić w szczególności, gdy podmioty realizujące usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień znajdują się w państwie trzecim.

 

9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (w rozumieniu RODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

11. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest uzależniony w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą zobowiązywać Spółkę do przetwarzania danych przez ściśle określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

 • okres, przez jaki są świadczone usługi;

 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Spółki;

 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

 

 

12. Spółka zobowiązuje się

 • dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;

 • nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;

 • zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;

 • do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

 • pomagać Państwu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

 • po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 

13. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

14. Spółka stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych Państwa potrzeb i preferencji i innych użytkowników Internetu odwiedzających Serwis internetowy Spółki, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu ze stron internetowych Spółki. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisów internetowych, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: