Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
737 111 300 pn-pt 9-17, kontakt@enakaz.pl

Regulamin

§ 1. Użyte terminy i definicje

W ramach niniejszego regulaminu nadaje się poniższym terminom następujące znaczenia:

 

 1. Operator – spółka Polska Grupa Prawna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01–234 Warszawa, przy ul. Marcina Kasprzaka 49/A4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000529076;
 2. Serwis – ogólnodostępny serwis internetowy, obsługiwany przez Operatora pod domeną www.enakaz.pl ;
 3. Pełnomocnik – osoba posiadająca uprawnienia Adwokata lub Radcy Prawnego i wykonująca jeden z tych zawodów posiadająca umowę z Operatorem Serwisu na obsługę Użytkowników;
 4. E-sąd – Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin ;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego późniejszymi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część;
 6. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub też jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu jako ;
 7. Dłużnik- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub też jednostka organizacyjna zgłoszona do wniesienia pozwu w E-sądzie przez Użytkownika i przekazana pełnomocnictwem do obsługi Pełnomocnikowi;
 8. Giełda- internetowa giełda wierzytelności prowadzona przez Operatora;
 9. Windykacja- polubowna windykacja należności prowadzona przez Operatora;
 10. Koszty Windykacji -opłata zgodna z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403) pobierana bezpośrednio od dłużnika;
 11. Pieczęć- pieczęć tradycyjna, lub elektroniczna informująca o korzystaniu przez Użytkownika z usług Operatora;

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Przedstawione poniżej zasady regulują korzystanie z Serwisu, stanowiąc jednocześnie regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późn. zm.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookie i JavaScript.

§ 3. Usługi

 1. Operator zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu udostępnia Użytkownikowi Serwis umożliwiający:
 2. Rejestrację na Serwisie,
  1. Wygenerowanie w formacie pliku PDF umowy zastępstwa procesowego,
  2. Wygenerowanie w formacie PDF pełnomocnictwo dla Pełnomocnika,
  3. Wypełnienie formularza zgłoszenia sprawy windykacyjnej celem wniesienia przez Pełnomocnikowi pozwu o zapłatę do E-sądu,
  4. Przekazywania dowodów Pełnomocnikowi w formie elektronicznej,
  5. Komunikacja Użytkownika z Pełnomocnikiem za pomocą komunikatów o statusie sprawy i wiadomości tekstowych,
  6. Windykację wierzytelności wniesionej za pośrednictwem Operatora do E-sądu,
  7. Zamieszczenie wniesionej do E-sądu wierzytelności na internetowej giełdzie wierzytelności prowadzonej przez Operatora,
  8. Monitorowanie stanu prowadzonych spraw,
 3. Operator Serwisu na czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu po zawarciu pisemnej umowy udostępni Użytkownikowi Pieczęć.
 4. Pieczęć może być stosowana przez Użytkownika na dokumentach elektronicznych, tradycyjnych, na stronach www wyłącznie prowadzonych i generowanych przez Użytkownika.
 5. Operator za udostępnienie korzystania z  Pieczęci nie pobiera opłat.
 6. W celu zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług, Serwis może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem Konta, poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonu, w przypadku, gdy Użytkownik nie ukończy procesu rejestracji, nie dostarczy którychkolwiek dokumentów lub informacji wymaganych w procesie rejestracji lub na jakimkolwiek późniejszym etapie, a także w przypadku, gdy nie dokona jakiejkolwiek innej czynności wymaganej zgodnie z niniejszymi postanowieniami Regulaminu lub niezbędnej w celu świadczenia usług. Dokonując rejestracji na Serwisie , Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony Serwisu w powyższy sposób i w powyższym zakresie.

§ 4. Rejestracja

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: https://www.enakaz.pl/rejestracja/
 2. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub też jednostka organizacyjna
 3. Użytkownik dokonuje rejestracji zawsze osobiście, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestracji może dokonać tylko osoba, która jest umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 4. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjneg. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.
 5. Umowa, pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, o świadczenie usług przez spółkę Polska Grupa Prawna Sp. z o.o. w ramach Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu.
 6. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia  w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w sytuacji rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 8. Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje możliwość otrzymywania materiałów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, reklamowych od Operatora Serwisu na adres poczty elektronicznej..
 9. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia Operatora o aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym i weryfikacyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych oraz adresowych Użytkownika.

§ 5. Windykacja należności.

 1. Operatora udostępnia Użytkownikowi usługę windykacji polubownej wymagalnych i bezspornych należności pieniężnych, przysługujących Użytkownikowi od Dłużników wskazanych w zgłoszonych Pełnomocnikowi do postępowania sądowego , która prowadzona jest przez Operatora  i obejmuje:
  • dostarczenie Dłużnikowi wezwań do zapłaty z informacją o przekazaniu sprawy do E-sądu, oraz z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę egzekucyjnego,
  • negocjacje z Dłużnikami dotyczące warunków płatności,
  • zawieranie i nadzorowanie realizacji porozumień o rozłożeniu płatności na raty, na warunkach potwierdzonych przez Użytkownika.
 2. Operator podejmuje działa windykacji należności w momencie złożenie podpisanego przez Pełnomocnika pozwu do E-sądu
 3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przekazane dane do windykacji.
 4. Użytkownik upoważnia Operatora do dokonywania w jego imieniu czynności, o jakich mowa w punkcie 5.1, w szczególności do zawierania w jego imieniu porozumień o rozłożeniu płatności na raty
 5. Operator prowadzi windykację polubowną do czasu zaspokojenia wierzytelności, nie dłużej jednak niż do dnia wypowiedzenia umowy przez Użytkownika.
 6. Strony ustalają, iż Operator może prowadzić windykację na rzecz Użytkownika we współpracy z innymi firmami windykacyjnymi lub kancelariami zagranicznymi na mocy odrębnych porozumień i zleceń zawartych pomiędzy Operatorem , a współpracującą firmą windykacyjną lub kancelarią zagraniczną. Użytkownik wyraża zgodę na działanie w jego imieniu firmy windykacyjnej lub kancelarii współpracującej z Operatorem.
 7. Użytkownik udziela Operatorowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji działań windykacyjnych.
 8. Użytkownik zobowiązuje się współdziałać z Operatorem z należytą starannością a w szczególności:
  • doręczać terminowo wszelkie potrzebne dokumenty,
  • w odpowiedzi na zapytania Operatora , w terminie 7 dni udzielać rzetelnych informacji i przekazywać w tym terminie wymagane przez Operatora oświadczenia, które mogą wpływać na prawidłowość świadczenia usług przez Operatora,
  • niezwłocznie informować Operatora o wszystkich kontaktach Użytkownika z Dłużnikiem podjętych po przekazaniu zlecenia oraz o podejmowanych przez Użytkownika decyzjach i czynnościach, które mogą mieć wpływ na realizację usługi,
  • każdorazowo niezwłocznie informować o wpłatach dokonanych przez Dłużnika na rachunek Użytkownika z tytułu windykowanej należności.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość przekazanych dokumentów i informacji.
 10. Użytkownik zobowiązuje się w wypadku przekazania zlecenia Operatorowi , do nie przekazywania wierzytelności objętej usługą Windykacji do windykacji innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym adwokatom lub radcom prawnym.
 11. Usługa Windykacji świadczona przez Operatora w stosunku do należności wniesionych pozwem przez Pełnomocnika do E-sądu jest prowadzona bezpłatnie dla Dłużników będących osobami fizycznymi nie prowadzącą działalności gospodarczej,
 12. Usługa Windykacji świadczona przez Operatora w stosunku do należności wniesionych pozwem przez Pełnomocnika do E-sądu jest prowadzona odpłatnie za Windykacji dla Dłużnika który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą , osobą prawną lub też jednostką organizacyjną jako nieodpłatne przeniesienie prawa własności na Operatora do należności naliczonych Dłużnikowi przez Użytkownika na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403) tytułem rekompensaty za koszty odzyskania należności jeśli zostały one zawarte w nakazie zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności przez sąd.
 13. W przypadku zapłaty przez Dłużnika należności należących się Operatorowi z tytułu Windykacji na rachunek bankowy Użytkownika, Użytkownik przekaże te należności w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika.
 14. W przypadku braku spłaty kosztów Windykacji przez Dłużnika, Użytkownik przeniesie prawo własności do kosztów Windykacji umową cesji w terminie 7 dni na wezwanie Operatora.

§ 6. Giełda Wierzytelności

 1. Operator prowadzi internetową giełdę wierzytelności na podstawie - art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami, 
  - art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 2. Giełda jest publiczną platformą ogłoszeń zawierających oferty sprzedaży wierzytelności Użytkowników Serwisu.
 3. Upublicznienie oferty sprzedaży wierzytelności w zakresie zobowiązania pieniężnego i danych osobowych dłużnika następuje na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Wyżej wymienione przepisy zezwalają na udostępnienie informacji gospodarczej, zawierającej dane dotyczące podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości, albo osoby fizycznej oraz ich zobowiązania pieniężnego bez zgody tych podmiotów, jeżeli następuje to w prawnie usprawiedliwionym celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne. Giełda w części zawierającej oferty sprzedaży wierzytelności dostępna jest nieodpłatnie dla Użytkowników.
 4. Administratorem odpowiedzialnym za zarządzenie Giełdą oraz bazą danych osobowych zarejestrowanych użytkowników jest Operator.
 5. Administratorem danych osobowych Wierzycieli jest Operator.
 6. Administratorami danych osobowych Dłużników są Użytkownicy.
 7. Zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności jest równoznaczne z powierzeniem Operatorowi przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych Dłużnika w celu, o którym mowa w par. 4 ust. 1 Regulaminu.
 8. Operator umieszcza dane Dłużnika i szczegóły wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności wniesione pozwem przez Pełnomocnika do E-sądu.
 9. Operator ma prawo umieścić dane Dłużnika i szczegóły wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności przed wniesieniem pozwu przez Pełnomocnika do E-sądu.
 10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odmowy umieszczenia wierzytelności na Giełdzie.
 11. Ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności należy poczytywać w razie wątpliwości nie za oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, lecz za zaproszenia do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 12. Operator nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkowników , nie działa na rzecz żadnej ze stron, nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy, jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez zarejestrowanych użytkowników, ani nie jest gwarantem wykonania umów przez żadną ze stron.
 13. Operator oświadcza, że dokłada wszelkiej staranności w celu zweryfikowania danych stanowiących treści zamieszczanych na Giełdzie informacji o sprzedaży wierzytelności, jednak zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za stan faktyczny i prawny (istnienie i jakość) wierzytelności.
 14. Dostęp do informacji o wierzytelnościach wystawionych do sprzedaży na Giełdzie jest bezpłatny.
 15. Korzystanie z Giełdy jest bezpłatne dla Użytkowników.
 16. Przed podaniem danych osobowych konsumenta Użytkownik obowiązany jest zawrzeć z Operatorem pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Dłużnika.
 17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne (cywilne, karne lub administracyjne) wynikłe z podania nieprawdziwych danych lub istnienia danych nieaktualnych.
 18. Zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, jak również na ich udostępnienie przez Operatora.
 19. Dane osobowe Użytkownika (Imię i nazwisko lub nazwa firmy wraz z NIP, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto) wystawiającego ogłoszenie zawierające zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności wobec Konsumenta są widoczne dla wszystkich użytkowników Giełdy, także niezarejestrowanych.
 20. Z chwilą zamieszczenia informacji o sprzedaży wierzytelności, Operator powiadamia Dłużnika o fakcie zamieszczenia jego danych osobowych na Giełdzie w drodze elektronicznej (jeśli Użytkownik przekazał Operatorowi adres email Dłużnika), z pouczeniem o przysługujących mu prawach.
 21. W momencie zamieszczania informacji o sprzedaży wierzytelności, Użytkownik zobowiązany jest do przekazania aktualnego adresu e-mail Dłużnika oraz telefonu. Nie podanie tych danych nakłada na Użytkownika obowiązek powiadomienia Dłużnika o fakcie wystawienia długu na Giełdzie.
 22. Operator ma prawo w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny usunąć informację o sprzedaży wierzytelności (rekord).

§7. Zakres odpowiedzialności operatora

 1. Operator jest stroną umowy o zastępstwo procesowe zawartej z Użytkownikiem.
 2. Operator ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Pełnomocnika zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zastępstwo procesowe, w szczególności za niezachowanie przez niego należytej staranności wymaganej od osoby wykonującej zawód adwokata lub radcy prawnego.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Użytkownika w Serwisie nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych oświadczeń lub dowodów, w szczególności podania nieprawdziwej kwoty wnoszonego do E-sądu roszczenia.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie przez E-sąd postanowienia o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazaniu sprawy sądowi właściwości miejscowej.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec zarejestrowanych użytkowników za czasową niemożność korzystania z usług Serwisu, jeżeli ta niemożność jest następstwem okoliczności niezależnych od Operatora (w szczególności awaria systemu, awaria sieci teleinformatycznej itp.), bądź zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania Serwisu (w szczególności wprowadzania zmian systemowych).

§8. Zakres dozwolonego korzystania z serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie w jakim jest to potrzebne do dochodzenia swoich praw w postępowaniu przed sądem lub przed komornikiem, a także do opublikowania i przyjęcia oferty sprzedaży wierzytelności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że jego przedstawiciele będą przestrzegali wszystkich zobowiązań zawartych w Regulaminie. Wszelkie formy korzystania z Serwisu przez te osoby będą przez Operatora traktowane jak działania samego Użytkownika.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania  1.08.2016 roku.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Operatora i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 3. Operator  zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia i zaakceptowania przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji i usunięcia Konta, pod warunkiem nie posiadania spraw w trakcie prowadzenia przez Operatora, lub Pełnomocnika.
 5. Wszelkie reklamacje należy kierować do Operatora drogą mailową na adres: kontakt@enakaz.pl. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji Użytkownika wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Operatora. Operator dołoży wszelkich starań, aby czas ten był krótszy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik w związku z wykonaną usługą będzie chciał wdać się w spór z Operatorem , Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy pośrednictwa mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 8. Wszystkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone dla Polska Grupa Prawna  Sp. z o.o.. Prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania części lub całości treści Serwisu, w tym wszystkich dostępnych danych w Serwisie  podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z pózn. zm.). Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za zgodą Operatora .