Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
600 226 696 pn-pt 9-17, biuro@enakaz.pl

Regulamin

§ 1. Użyte terminy i definicje

W ramach niniejszego regulaminu nadaje się poniższym terminom następujące znaczenia:

 

 1. Operator – Kancelaria adwokacka Maciej Domański, ul. Wernera 5 lok. 17, 26-600 Radom, NIP: 9482444124, REGON: 142807066
 2. Serwis – ogólnodostępny serwis internetowy, obsługiwany przez Operatora pod domeną www.enakaz.pl.
 3. Pełnomocnik – Opertator lub osoba posiadająca uprawnienia Adwokata lub Radcy Prawnego i wykonująca jeden z tych zawodów posiadająca umowę z Operatorem Serwisu na obsługę Użytkowników.
 4. E-sąd – Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego późniejszymi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część.
 6. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub też jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu.
 7. Dłużnik- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub też jednostka organizacyjna zgłoszona do wniesienia pozwu w E-sądzie przez Użytkownika i przekazana pełnomocnictwem do obsługi Pełnomocnikowi
 8. Windykacja- polubowna windykacja należności prowadzona przez Operatora.
 9. Koszty Windykacji -opłata zgodna z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403) pobierana bezpośrednio od dłużnika.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Przedstawione poniżej zasady regulują korzystanie z Serwisu, stanowiąc jednocześnie regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 144. poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookie i JavaScript.

§ 3. Usługi

 1. Operator zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu udostępnia Użytkownikowi Serwis umożliwiający:
  1. Rejestrację na Serwisie,
  2. Wygenerowanie w formacie pliku PDF umowy zastępstwa procesowego,
  3. Wygenerowanie w formacie PDF pełnomocnictwo dla Pełnomocnika,
  4. Wypełnienie formularza zgłoszenia sprawy windykacyjnej celem wniesienia przez Pełnomocnikowi pozwu o zapłatę do E-sądu,
  5. Przekazywania dowodów Pełnomocnikowi w formie elektronicznej,
  6. Komunikacja Użytkownika z Pełnomocnikiem za pomocą komunikatów o statusie sprawy i wiadomości tekstowych,
  7. Windykację wierzytelności wniesionej za pośrednictwem Operatora do E-sądu,
  8. Monitorowanie stanu prowadzonych spraw.
 2. W celu zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług, Serwis może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem Konta, poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonu, w przypadku, gdy Użytkownik nie ukończy procesu rejestracji, nie dostarczy którychkolwiek dokumentów lub informacji wymaganych w procesie rejestracji lub na jakimkolwiek późniejszym etapie, a także w przypadku, gdy nie dokona jakiejkolwiek innej czynności wymaganej zgodnie z niniejszymi postanowieniami Regulaminu lub niezbędnej w celu świadczenia usług. Dokonując rejestracji na Serwisie , Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony Serwisu w powyższy sposób i w powyższym zakresie.

§ 4. Rejestracja

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: https://www.enakaz.pl/rejestracja/.
 2. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Użytkownik dokonuje rejestracji zawsze osobiście, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestracji może dokonać tylko osoba, która jest umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 4. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjneg. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.
 5. Umowa, pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, o świadczenie usług przez Kancelarię adwokacką Macieja Domańskiego w ramach Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu.
 6. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia  w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w sytuacji rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 8. Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje możliwość otrzymywania materiałów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, reklamowych od Operatora Serwisu na adres poczty elektronicznej.
 9. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia Operatora o aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym i weryfikacyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych oraz adresowych Użytkownika.

§ 5. Windykacja należności.

 1. Operatora udostępnia Użytkownikowi usługę windykacji polubownej wymagalnych i bezspornych należności pieniężnych, przysługujących Użytkownikowi od Dłużników wskazanych w zgłoszonych Pełnomocnikowi do postępowania sądowego, która prowadzona jest przez Operatora  i obejmuje:
  • dostarczenie Dłużnikowi wezwań do zapłaty z informacją o przekazaniu sprawy do E-sądu, oraz z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę egzekucyjnego,
  • negocjacje z Dłużnikami dotyczące warunków płatności.
  • zawieranie i nadzorowanie realizacji porozumień o rozłożeniu płatności na raty, na warunkach potwierdzonych przez Użytkownika.
 2. Operator podejmuje działa windykacji należności w momencie złożenie podpisanego przez Pełnomocnika pozwu do E-sądu
 3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przekazane dane do windykacji.
 4. Użytkownik upoważnia Operatora do dokonywania w jego imieniu czynności, o jakich mowa w punkcie 5.1, w szczególności do zawierania w jego imieniu porozumień o rozłożeniu płatności na raty.
 5. Operator prowadzi windykację polubowną do czasu zaspokojenia wierzytelności, nie dłużej jednak niż do dnia wypowiedzenia umowy przez Użytkownika.
 6. Strony ustalają, iż Operator może prowadzić windykację na rzecz Użytkownika we współpracy z innymi firmami windykacyjnymi lub kancelariami zagranicznymi na mocy odrębnych porozumień i zleceń zawartych pomiędzy Operatorem, a współpracującą firmą windykacyjną lub kancelarią zagraniczną. Użytkownik wyraża zgodę na działanie w jego imieniu firmy windykacyjnej lub kancelarii współpracującej z Operatorem.
 7. Użytkownik udziela Operatorowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji działań windykacyjnych.
 8. Użytkownik zobowiązuje się współdziałać z Operatorem z należytą starannością a w szczególności:
  • doręczać terminowo wszelkie potrzebne dokumenty,
  • w odpowiedzi na zapytania Operatora , w terminie 7 dni udzielać rzetelnych informacji i przekazywać w tym terminie wymagane przez Operatora oświadczenia, które mogą wpływać na prawidłowość świadczenia usług przez Operatora,
  • niezwłocznie informować Operatora o wszystkich kontaktach Użytkownika z Dłużnikiem podjętych po przekazaniu zlecenia oraz o podejmowanych przez Użytkownika decyzjach i czynnościach, które mogą mieć wpływ na realizację usługi,
  • każdorazowo niezwłocznie informować o wpłatach dokonanych przez Dłużnika na rachunek Użytkownika z tytułu windykowanej należności.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość przekazanych dokumentów i informacji.
 10. Użytkownik zobowiązuje się w wypadku przekazania zlecenia Operatorowi, do nie przekazywania wierzytelności objętej usługą Windykacji do windykacji innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym adwokatom lub radcom prawnym.
 11. W przypadku zapłaty przez Dłużnika należności należących się Operatorowi z tytułu Windykacji na rachunek bankowy Użytkownika, Użytkownik przekaże te należności w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika.
 12. W przypadku braku spłaty kosztów Windykacji przez Dłużnika, Użytkownik przeniesie prawo własności do kosztów Windykacji umową cesji w terminie 7 dni na wezwanie Operatora.

§6. Zakres odpowiedzialności operatora

 1. Operator jest stroną umowy o zastępstwo procesowe zawartej z Użytkownikiem.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Użytkownika w Serwisie nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych oświadczeń lub dowodów, w szczególności podania nieprawdziwej kwoty wnoszonego do E-sądu roszczenia.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie przez E-sąd postanowienia o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazaniu sprawy sądowi właściwości miejscowej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec zarejestrowanych użytkowników za czasową niemożność korzystania z usług Serwisu, jeżeli ta niemożność jest następstwem okoliczności niezależnych od Operatora (w szczególności awaria systemu, awaria sieci teleinformatycznej itp.), bądź zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania Serwisu (w szczególności wprowadzania zmian systemowych).

§7. Zakres dozwolonego korzystania z serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie w jakim jest to potrzebne do dochodzenia swoich praw w postępowaniu przed sądem lub przed komornikiem, a także do opublikowania i przyjęcia oferty sprzedaży wierzytelności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że jego przedstawiciele będą przestrzegali wszystkich zobowiązań zawartych w Regulaminie. Wszelkie formy korzystania z Serwisu przez te osoby będą przez Operatora traktowane jak działania samego Użytkownika.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 01.06.2019 roku.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Operatora i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 3. Operator  zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia i zaakceptowania przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji i usunięcia Konta, pod warunkiem nie posiadania spraw w trakcie prowadzenia przez Operatora, lub Pełnomocnika.
 5. Operator i Pełnomocnik uprawnieni są do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych Użytkownika będą podmioty zapewniające obsługę, utrzymanie i realizację usług świadczonych przez Operatora, w tym podmioty świadczące na rzecz Operatora obsługę hostingową, obsługę prawną, obsługę księgowo-kadrową, obsługę informatyczną.
 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik w związku z wykonaną usługą będzie chciał wdać się w spór z Operatorem, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 9. Wszystkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone dla Operatora. Prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania części lub całości treści Serwisu, w tym wszystkich dostępnych danych w Serwisie  podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z pózn. zm.). Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za zgodą Operatora .